О нама

Студентски парламент Универзитета у Приштини са приврeменим седиштем у Косовској Митровици  је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. Према Закону о високом образовању студенти имају примарно место у систему високог образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања.

Студентски парламент Универзитета има следеће надлежности:

 1. доноси општа акта;
 2. бира и разрешава председника и потпредседника;
 3. предлаже студента проректора;
 4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Универзитета, у складу са овим статутом;
 5. оснива радна тела која се баве појединим пословима и активностима Студентског парламента Универзитета;
 6. стара се о унапређењу рада и увођењу нових облика рада и активности студената;
 7. доноси годишњи план и програм активности;
 8. доноси општи акт којим се уређује организациона и функционална повезаност Студентског парламента Универзитета са студентским парламентима факултета и кординира њихов рад;
 9. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског стандарда, организовањем и спровођењем програма ваннаставних активност студената;
 10. остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу;
 11. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Универзитета;
 12. обавља и друге послове у складу са законом, овоим статутом и другим општим актима